هنوز جوهر تاسیس شرکت خشک نشده بود که رئیس تعمیرگاه استعفا داد و کلّ شرکت بهم ریخت. شکی نیست که نقش واحد خدمات پس‌ازفروش در یک شرکت تازه‌کار حوزۀ خودروهای سنگین بسیار حیاتی و تعیین‌کننده است. بنابراین استعفای رئیس تعمیرگاه در شرکت تازه‌تاسیس آریادیزل از نگاه “خیلی‌ها” نوعی بحران بود. اما نکتۀ ظریفی هم وجود…

ادامه ی مطلب