متن زیر که نمونۀ بارز محتوای توهّم‌آمیز است در یک شب پاییزی سال 96 توسط دوست عزیزی برایم ارسال شد: زنی نزد نادر شاه رفت و روسری خود را بر سر نادر انداخت. نادر پرسید این چه کاریست؟ زن پاسخ داد لچکم بر سرت باد! تو ولیعهد این سرزمین باشی و عرب‌ها به من تجاوز…

ادامه ی مطلب