کلاه‌گیس

پیش نوشت: درست یا غلط، اعتقاد دارم مواقعی هست که برخلاف نظر اکثریت مردم، اصلاً نباید چیزی نوشت. مگر یک متن حال‌خوب‌کن! لذا در این برهۀ عجیبِ اتفاقات نامطلوب، تصمیم گرفتم داستان کوتاه کلاه‌گیس رو در اینجا بازنشر کنم. یادآوری می‌کنم داستان کوتاه همونطور که از اسمش مشخصه، الزاماً هیچ ارتباطی به دنیای واقعی و…

ادامه ی مطلب

مرد

 مرد در شلوغی خیابون توقف دوبله کرده و منتظر خودرویی بود که می‌خواست از پارک بیرون بیاد تا به‌جاش پارک کنه و بره داخل بانک. ولی به‌نظرمی‌رسید رانندۀ خودرو، نیاز به جای پارک مرد رو احساس کرده و احتمالاً اونو فرصتی دیده بود برای اعمال قدرت! چرا که با خونسردی مشغول صحبت با موبایلش بود….

ادامه ی مطلب