پنجشنبه عصر، پدر پس از مدتها دست و پنجه نرم کردن با غول زشت سرطان، در آغوش خودم درگذشت…

تمام